Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki.


Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki

Krauszów 55

34-471 Ludźmierz

tel. (018) 265 59 36

e-mail: sekretariat@spkrauszow.ugnowytarg.pl


Data publikacji strony internetowej: 2021-08-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-23

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:


Strona internetowa www.spkrauszow.ugnowytarg.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Zamieszczone na stronie www.spkrauszow.ugnowytarg.pl informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krauszowie.
  2. Zamieszczone na stronie www.spkrauszow.ugnowytarg.pl informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
  3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  4. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Strona www.spkrauszow.ugnowytarg.pl posiada następujące ułatwienia:

  • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie,
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krauszowie.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Stala

e-mail: sekretariat@spkrauszow.ugnowytarg.pl

Telefon: (018) 265 59 36


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna  

  1. Do budynku Szkoły Podstawowej w Krauszowie prowadzą trzy wejścia: dwa od strony parkingu, jedno od strony sali gimnastycznej.
  2. Do wejścia głównego Szkoły Podstawowej w Krauszowie prowadzą schody. Od strony sali gimnastycznej znajduje się wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zaopatrzone w pochylnię.
  3. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
   • na adres e-mail : sekretariat@spkrauszow.ugnowytarg.pl
   • telefonicznie na nr : (018) 265 59 36
   • drogą pocztową na adres : Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki, Krauszów 55, 34-471 Ludźmierz
   • osobiście w budynku szkoły
  1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  3. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  4. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych (toalety, podjazd dla wózków). Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze i część pomieszczeń.
  5. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.